موقع چک کشيدن از خود کار ديگران استفاده نکنيد

موقع چک کشيدن از خود کار ديگران استفاده نکنيد

۹ تیر ۹۵ |

بايد و نبايدهاي نگارش چک

 

بعضـا بســياري از بزرگترين مديران کشور ما با سالها سابقه ، با اصول نگارش و خطرات چک آشنا نيستند. 
اين مطلب به بخشي از اصول نگارش چک اشاره دارد.

 

  تاريخ و مبلغ چک را حتما ، هم به حروف و هم به عدد بنويسيد .

  روي مبلغ عددي و حروفي را با چسب شيشه اي پوشانده و با ناخن روي آن را خط بياندازيد تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روي چک جدا کند .

  هرگز در هنگام نگارش چک ، خودکارتان را عوض نکنيد (حتي دو خودکار همرنگ ) . چرا که جاعل بعدا مي تواند ادعا کند که خودکار سومي هم در کار بوده است . گاهي ديده مي شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده اي را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شويد قسمتي از متن چک را با خودکاري ديگر بنويسيد)

  يک اشتباه متداول، استفاده از خودکار ديگران است . هرگز از خودکار کسي که مي خواهيد چک را به او بدهيد استفاده نکنيد . حتما برايتان پيش آمده که در هنگام نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان مي گيرد . هرگز قبول نکنيد !!! چون بعدا با همان خودکار چکتان دستکاري مي شود .

  اگر زياد چک مي نويسيد از قلمي منحصر بفرد با رنگي خاص استفاده کنيد . (رنگ مشکي و رنگ آبي براحتي قابل ساخت و جعل است)

  يکي از اشتباهات رايج در نگارش چک اين است که قسمتي از متن چک را به طرف مقابل مي سپاريم تا بنويسد . بعنوان مثال تاريخ ها را مي زند و چک را جهت درج مبلغ و امضا به شما مي دهد . يا مبلغ چک را نوشته و از شما مي خواهد آن را امضا کنيد.

در اينصورت بعدها ، بازهم مي تواند چک را دستکاري کند و شما نمي توانيد ثابت کنيد که بعدا اينکار را کرده، چون اطلاعات ديگر چک هم بدست او نوشته شده است .

  در صورتي که چک خط خوردگي ندارد ، حتما درج نماييد «بدون خط خوردگي» و در صورتي که داراي خط خوردگي است حتما ، ميزان و موارد خط خوردگي را در پشت چک کامل توضيح دهيد .

  در صورت عقد قرارداد ، حتما مبلغ ، تاريخ و شماره چک را در قرار داد درج کرده و تصاوير چکها را پيوست کنيد .

  بعضي چک ها دو  امضا بوده (حتما دو نفر بايد امضا کنند) و يا بدون مهر فاقد اعتبارند (معمولا در شرکت ها)  اين يکي از فـــــرصت هاي کلاهبــــرداري است .خيلي مواقــع صــادر کننده چک به قصد پرداخت نکردن يا ديرتر پرداخت کردن چک ، مخصوصا اين موضوع را پنهان مي کند و چک را امضا کرده و تحويل شما مي دهد .

مسلما اين چک نقد نخواهد شد و تنها راه شما، شکايت حقوقي (طولاني مدت) از اوست که در آخر هم مدعي مي شود که در آن لحظه فراموش کرده بودم که اين چک بدون مهر فاقد اعتبار است .

پس در زمان قرارداد و گرفتن چک ، از صادره کننده بخواهيد درج کند که اين چک دو امضا نبوده و نياز به مهر ندارد . در اين صورت، اگر اين مشکل پيش بيايد ، مي توانيد از وي بخاطر کلاهبرداري و فريب شکايت کنيد .

  هرگز چک را جهت اصلاح ، تعويض ، و … در اختيار ، صادر کننده قرار ندهيد . چون در اختيار داشتن چک توسط صادرکننده به معناي پرداخت دين است . يعني صادرکننده مي تواند مدعي شود که وجه چک را پرداخته و چک را پس گرفته است  و اين شما هستيد که بايد ثابت کنيد که اينطور نبوده است که کار بسيار مشکل و زمان بري است .

  اگر تاريخ چک شما با تاريخ تحرير (نوشتن) قرارداد يکي باشد مي توانيد بصورت کيفري آن را دنبال کنيد، ولي اگر تاريخ چک بعد از تاريخ قرارداد باشد چک شما وعده دار و حقوقي است .

  حتي المقدور چک را حامل نکشيد و سعي کنيد در وجه شخص خاصي چک را صادر نماييد تا هر کسي  نتواند ادعا کند که چک مال اوست .

  اگر در متن چک کلمه «بابت» درج شود و يا شرطي درج گردد ، چک شما منوط به اجرا و اثبات آن مي گردد . مثلا : در وجه آقاي …. بعنوان ضمانت قرارداد …

در اين موارد چک حقوقي شده و دريافت آن مشکل خواهد شد. پس بخواهيد که در متن چک نوشته نشود بابت ….

  بخاطر داشته باشيد کشيدن چک سفيد امضا ، تخلف محسوب مي شود.